Leasing

Leasing – jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym.

W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).
Nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa „to lease” oznaczającego tyle, co nająć, wydzierżawić (prawo anglosaskie nie odróżnia najmu od dzierżawy, tak samo jak nie odróżnia od nich leasingu).
Korzyści płynące z leasingu dla leasingobiorcy:
– niewielkie zaangażowanie własnego kapitału,
– optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa),
– możliwość rozliczenia podatku VAT.

Rodzaje leasingu

Biorąc pod uwagę liczbę stron biorących udział w transakcji leasingowej wyróżnia się:

- leasing bezpośredni – gdy producent ( np. samochodu ) zawiera umowę bezpośrednio z użytkownikiem,
– leasing pośredni (w transakcji uczestniczą więcej niż dwie strony, tzn. między producentem a użytkownikiem występuje wyspecjalizowane przedsiębiorstwo leasingowe).

Za użytkowanie obiektu leasingobiorca płaci w określonych terminach raty leasingowe składające się z dwóch części: składnika kapitałowego odzwierciedlającego wartość użytkowanego obiektu przypadającego na okres leasingu i składnika odsetkowego, stanowiącego wynagrodzenie dla leasingodawcy. Z racji tego że bardzo wiele firm zajmuje się leasingiem, przed wyborem warto skorzystać z rankingu takich firm.