Konta bankowe

Konto bankowe – zapis stanu należności między dwoma podmiotami, z których jeden jest bankiem. Zamiennie używa się nazwy rachunku bankowego. Umowa rachunku bankowego ma charakter cywilnoprawny, zasady dotyczące jej zawierania regulują kodeks cywilny i prawo bankowe.

W umowie konta bankowego; bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych posiadacza i do dokonywania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Załącznikiem do takiej umowy jest karta wzorów podpisów zawierająca nazwiska osób upoważnionych do dysponowania kontem bankowym oraz wzory ich podpisów. W określonych sytuacjach księgowania na rachunku mogą być dokonywane także z inicjatywy banku (np. pobieranie opłat). Bez dyspozycji klienta dokonywane są też zajęcia z tytułów wykonawczych.
Bank zobowiązany jest do realizacji dyspozycji płatniczych zleconych przez posiadacza konta bankowego bez zbędnej zwłoki. Bank odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem takiej dyspozycji ( także nieautoryzowanych wypłat z bankomatów. O przebiegu księgowań klient informowany jest za pomocą wyciągu z rachunku bankowego.
Bank zobowiązany jest do zachowania tajemnicy bankowej.

Prawo bankowe określa rodzaje rachunków ( kont bankowych ). Są to:

- rachunek bieżący – służy do przeprowadzania rozliczeń, tj. otrzymywania należności i regulowania zobowiązań; podmioty gospodarcze mają obowiązek posiadania takiego rachunku; dla osób fizycznych, z wyłączeniem operacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, prowadzone są rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
– rachunek pomocniczy – służy do przeprowadzania rozliczeń w innym banku niż bank prowadzący rachunek bieżący lub do dokonywania operacji w ściśle określonym celu,
– rachunek lokaty terminowej – służy do przechowywania nadwyżek finansowych przez okres wynikający z umowy z bankiem, zachęca do tego wyższe oprocentowanie w stosunku do rachunków bieżących,
– rachunek oszczędnościowy – prowadzony zazwyczaj na rzecz osób fizycznych, dowodem zawarcia umowy takiego rachunku jest książeczka oszczędnościowa lub inny dokument imienny, nie wolno używać go do realizowania rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.
– rachunek walutowy – umożliwia prowadzenie w polskim banku rachunku w walucie obcej. Na rachunku walutowym przedsiębiorstwa mogą gromadzić waluty wymienialne przekazane z zagranicy bądź pochodzące z tytułów, z których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dewizowego możliwy jest transfer walut wymienialnych, a także z tytułów określonych w indywidualnych zezwoleniach dewizowych.
Przed wyborem konta bankowego dla siebie, warto skorzystać z porównywarki kont bankowych bądź skorzystać z doradcy finansowego.