Bank

Bank – osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami ustawy Prawo bankowe i wymienionych w statucie banku. Banki należą do tak zwanych instytucji zaufania publicznego. Z racji tego że różne banki mają różne oferty i opłaty za swoje usługi, przed wyborem odpowiedniego banku warto skorzystać z rankingu banków.

Nazwa „bank” pochodzi od włoskiego słowa banco, oznaczającego ławkę, przy której pracowali włoscy handlarze zajmujący się przekazywaniem monet kruszcowych od jednych klientów do drugich.

Na gruncie obowiązujących przepisów używanie nazwy „bank” (oraz „kasa”) jest zastrzeżone wyłącznie dla banków w rozumieniu przepisów Prawa bankowego.

Prawo bankowe

Usługi świadczone przez banki są na gruncie Prawa bankowego określane mianem czynności bankowych. Zgodnie z art. 5 Prawa bankowego czynności bankowe dzielą się na:

- czynności zastrzeżone wyłącznie dla banków (tzw. czynności bankowe sensu stricto):
– przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów;
– prowadzenie innych rachunków bankowych;
– udzielanie kredytów;
– udzielanie i potwierdzanie gwarancji oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw;
– emitowanie bankowych papierów wartościowych;
– przeprowadzenie bankowych rozliczeń pieniężnych;
– wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego;
– wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach
– czynności dozwolone także niektórym podmiotom niebankowym (tzw. czynności bankowe sensu largo):
– udzielanie pożyczek pieniężnych;
– operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty;
– wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
– terminowe operacje finansowe;
– nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych;
– przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych;
– prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych w obcych walutach;
– udzielanie i potwierdzanie poręczeń;
– wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych;
– pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym

Oprócz tego ustawa dozwala bankom na wykonywanie innych czynności, nie związanych z istotą ich działalności (np. usługi w zakresie doradztwa finansowego, usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym, nabywanie akcji i udziałów, obrót papierami wartościowymi etc.)
Większe banki posiadają także własne sieci bankomatów. Często także wewnętrzne umowy międzybankowe pozwalają na bezpłatne korzystanie z bankomatów należących do innego banku. Przykładami firm specjalizujących się w obsłudze bankomatów jest Euronet (wydzielona firma)